Główne założenia ekonomii neoliberalnej.

Główne założenia ekonomii neoliberalnej.

Dzisiejsza ekonomia

W zdecydowanej większości krajów wysokorozwiniętych mamy do czynienia z państwem organizowanym na wzór neoliberalny. Neoliberalizm jest dominującą ideologią przenikającą politykę publiczną wielu rządów oraz agencji międzynarodowych. Państwo neoliberalne uznaje prymat własności prywatnej nad wszystkimi innymi typami własności, takimi jak własność publiczna. Stąd też jednym z pierwszych działań, jakie podejmują rządy neoliberalne, jest powszechna prywatyzacja. Podstawą ludzkiej działalności w tym systemie społeczno-ekonomicznym są swobodne, zderegulowane rynki i wolny handel. Warunki te są konieczne dla pełnego poszanowania wolności jednostki.

Stosunki międzyludzkie regulowane są poprzez umowy – zobowiązania kontraktowe pomiędzy danymi podmiotami prawnymi. Podmiotem prawnym jest osoba fizyczna lub prawna, która zgodnie z prawem ma zdolność do realizacji praw i obowiązków prawnych. Jednostkowa wolność wyboru jest w państwie neoliberalnym chroniona prawnie. Każdy odpowiada za swój los, czyny i osobiste wybory. Zasada ta obecna jest także w takich sektorach jak edukacja i opieka zdrowotna. Neoliberalne reformy prowadzą do głębokich zmian w systemach opieki zdrowotnej na całym świecie, ze względu na ich nacisk na wolny rynek. Prawdziwą cnotą jest nieustanne inwestowanie w kapitał ludzki.

Wolny rynek

Przestrzenią ludzkiego działania jest wolny rynek – to tam funkcjonują przedsiębiorstwa i korporacje. Wolny rynek to taki, w którym dobrowolna wymiana oraz prawa podaży i popytu stanowią jedyną podstawę systemu gospodarczego. Interwencja państwa w takich warunkach jest znacznie ograniczona. Całość wymiany odbywa się w warunkach konkurencji, rządzącej się określonymi regułami. Rozwiązanie to pozwala pozbyć się biurokratycznych utrudnień, jakie wiążą się z działaniami państwa.

Podstawą wszelkich innowacji i dążenia do wzrostu gospodarczego jest prywatna inicjatywa przedsiębiorców. Produktywność prywatnych podmiotów zapewnia podniesienie się standardu życia całości społeczeństwa. Najlepszą drogą do wyeliminowania ubóstwa jest uwolnienie rynków i handlu spod jarzma licznych rządowych regulacji, które są barierą rozwoju gospodarczego.

Ważnym aspektem systemu jest swobodny przepływ kapitału pomiędzy różnymi gałęziami gospodarki i uczestniczącymi w globalnym rynku krajami. Bariery dla wolnego rynku powinny zostać zniesione. Międzynarodowa konkurencja jest podstawą rozwoju. Swoboda działalności handlowej to klucz do rozwoju na szczeblu lokalnym i globalnym.

Socjologiczno-ekonomiczna perspektywa na wydajność pracy. Wpływ odpoczynku na produktywność.